Obecné podmínky a pravidla užívání Internetových stránek

Tyto podmínky a pravidla užívání, které upravují užívání Internetových stránek se vztahují na návštěvníky a uživatele Internetových stránek provozovaných společností inagami s.r.o. (dále jen „Provozovatelem“).

Jakýmkoli užitím Internetových stránek nebo kliknutím na jakýkoli odkaz uživatel potvrzuje, že souhlasí s těmito Podmínkami užívání. V případě, že s nimi jakýkoli uživatel nesouhlasí, není oprávněn Internetové stránky a služby Provozovatele užívat.

Službami je myšleno zejména přijímání zpráv (oznámení) prostřednictvím internetového formuláře od třetích osob a jejich následné uložení do aplikace provozované Provozovatelem a jejich zpřístupnění Registrovanému uživateli (jak je definováno níže) prostřednictvím profilu či zaslání v podobě zašifrovaného dokumentu, čímž Registrovaný uživatel využívá Internetové stránky a služby Provozovatele k plnění povinností dle zákona o ochraně oznamovatelů

1.    Změny podmínek a pravidel užívání

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli a jakýmkoliv způsobem bez předchozího upozornění upravit nebo doplnit tyto Podmínky užívání. Aby byl uživatel informován o všech případných změnách, Provozovatel doporučuje uživateli si pravidelně číst Podmínky užívání. Užívání Internetových stránek podléhá aktuálním Podmínkám užívání v době použití.

2.    Přístup a dostupnost Internetových stránek

2.1.    Přístup

2.1.1.   Přístup na Internetové stránky je zdarma a volně přístupný všem. Přístup do některých částí Internetových stránek a poskytování Služeb podléhá vytvoření uživatelského účtu. Uživatel nese náklady za připojení a vybavení spojené s přístupem k internetu a používáním Internetových stránek a náklady za využívání Služeb.

2.1.2.   Uživatel nesmí zasahovat nebo narušovat funkčnost Internetových stránek. Uživateli je zakázán přístup na Internetové stránky jiným způsobem, než je rozhraní, které mu za tímto účelem poskytnul Provozovatel. Přístup na Internetové stránky jakýmkoli jiným způsobem se považuje za neoprávněný.

2.2.    Dostupnost

2.2.1.   Provozovatel si vyhrazuje právo, že Internetové stránky nemusí být vždy nepřetržitě dostupné, a to zejména z důvodu pravidelné údržby hardwarového a softwarového vybavení nebo technických závad mimo kontrolu Provozovatele. Provozovatel však garantuje, že vyvine maximální úsilí, aby Internetové stránky byly dostupné, s výjimkou případů zásahu vyšší moci nebo technických závad mimo kontrolu Provozovatele.

3.    Chování uživatele

3.1.   Za důsledky svých činů spojených s užíváním Internetových stránek poskytovaných Provozovatelem nese odpovědnost uživatel.

3.2.   Uživatel nesmí užívat Internetové stránky k žádným činnostem, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, dobrými mravy, obecně uznávanými zásadami používání Internetových stránek poskytovaných prostřednictvím sítě Internet, jakož i těmito Podmínkami užívání či oprávněnými zájmy Provozovatele.

3.3.   Pokud uživatel umožní umisťovat obsah na Internetové stránky jiným uživatelům nebo jim umožní jinak sdílet služby poskytované ze strany Provozovatele, je odpovědný za to, že služby budou třetími osobami užívány v souladu s těmito Podmínkami užívání a právními předpisy. Uživatel nahradí Provozovateli škodu, která mu vznikne v souvislosti s užíváním Internetových stránek či služeb Provozovatele v rozporu s právními předpisy či těmito Podmínkami užívání, ať jím samým nebo jiným uživatelem, kterému uživatel užívání služeb umožnil. Provozovatel nenese odpovědnost za případné porušení jakýchkoli práv třetích osob.

4.    Odpovědnost uživatele

4.1.   Uživatel užívá Internetové stránky na vlastní odpovědnost.

4.2.   Uživatel je srozuměn s tím, že veškerá práva a povinnosti Provozovatele dle těchto Podmínek a pravidel užívání, jakákoli práva a povinnosti Provozovatele vyplývající z poskytování služeb a provozu Internetových stránkách vůči uživateli mohou být bez nutnosti jakéhokoli dalšího souhlasu uživatele postoupeny na třetí osoby.

4.3.   Provozovatel je oprávněn identifikovat uživatele, pokud si to vyžádají orgány činné v trestním řízení, nebo pokud je taková identifikace nutná dle platných právních předpisů.

4.4.   Uživatel plně odpovídá za utajení svého uživatelského jména, hesla či jakýchkoli jiných registračních údajů a nese veškerou odpovědnost a případné náklady, které vzniknou v souvislosti s porušením těchto Podmínek a pravidel užívání.

4.5.   Uživatel je osobně odpovědný za nastavení počítačových a telekomunikačních zdrojů nezbytných pro přístup na Internetové stránky a za znalosti nezbytné pro používání internetu a přístupu na Internetové stránky.

5.    Registrace a uživatelský účet

5.1.   Provedení registrace Uživatele na Internetových stránkách je nutnou podmínkou pro řádné využívání Služby Uživatelem. Podmínkou registrace Uživatele je minimální věk 18 let; tato fyzická osoba je oprávněna se registrovat pouze jednou a zároveň Poskytovatel umožnuje takové fyzické osobě uvést pouze jeden e-mail.

5.2.   Registrace se provádí vyplněním registračního formuláře na Internetových stránkách, přičemž Uživatel je povinen o sobě vyplnit správné a úplné údaje. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je v souvislosti s poskytováním Služby oprávněn kdykoliv v budoucnu měnit rozsah povinných údajů o Uživateli či dalších údajů o Uživateli, zejména v případě požadavků stanovených závaznými právními předpisy. Pokud Uživatel neposkytne Poskytovateli vyžádané údaje ve lhůtě Poskytovatelem stanovené, je to považováno za porušení Registrace a Poskytovatel je oprávněn Profil zablokovat.

5.3.   Registrace Uživatele je zahájena odesláním vyplněného registračního formuláře Uživatelem v rámci Internetových stránek, přičemž údaje Uživatele obsažené v odeslaném registračním formuláři jsou Poskytovatelem považovány za správné. Po odeslání registračního formuláře Uživatele Poskytovatel zašle Uživateli na jím v registračním formuláři uvedenou e-mailovou adresu potvrzení o registraci, přičemž registrace je dokončena její aktivací Uživatelem. Aktivaci provede Uživatel kliknutím na odkaz (link) umístěný ve zprávě zaslané mu Poskytovatelem na e-mail uživatele, prostřednictvím níž je potvrzena registrace Uživatele.

5.4.   Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při Registraci. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s dokončením Registrace (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí takový Uživatel sám.

5.5.   Registrace vzniká aktivací Uživatelem, tj. kliknutím ze strany Uživatele na odkaz (link) umístěný v e-mailu zaslaném mu Poskytovatelem na e-mail uživatele. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k dokončení Registrace jsou patrné z procesu Registrace na Internetových stránkách a Uživatel má možnost před vlastním odesláním registračního formuláře jej zkontrolovat a případně i upravit. Uživatel souhlasí, aby Poskytovatel zahájil poskytování Služby neprodleně po dokončení Registrace.

6.    Změny na Internetových stránkách

6.1.   Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli a jakýmkoliv způsobem bez předchozího upozornění upravit nebo doplnit tyto Internetové stránky.

6.2.   Užívání Internetových stránek podléhá aktuálním Podmínkám užívání v době použití.

7.    Závěrečná ustanovení

7.1.   Provozovatel si vyhrazuje právo na ukončení, změnu či doplnění těchto Podmínek užívání, a to i bez předchozího upozornění uživatelů, přičemž změna je účinná dnem, kdy jsou aktualizované Podmínky užívání zveřejněny na Internetových stránkách či v rámci služby Provozovatele. Souhlas s novým zněním Podmínek užívání vyjádří uživatel tím, že bude Internetové stránky či služby Provozovateli nadále používat.

7.2.   Tyto Podmínky užívání a veškeré vztahy na základě nich vzniklé se řídí právním řádem České republiky. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Podmínkami užívání, které se nepodaří vyřešit mimosoudní cestou, jsou příslušné české soudy.